Investicinis auksas

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Gura visata (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant brangiųjų metalų gaminius elektroninėje parduotuvėje „www.InfoTOP.lt“ (toliau - Parduotuvė).

1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “Užsakymas”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “sutinku su pirkimo taisyklėmis”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

2.1.1. Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

2.1.2. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

2.1.3. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2. Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

2.3. Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.

3. Sutarties sudarymo momentas

3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios Sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimaliai užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi, reglamentuoja šios Taisyklės.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui telefonu ar elektroniniu paštu per 1 (vieną) dieną nuo užsakytos prekės momento. Jeigu prekė – taurieji metalai atitinka visus kokybės reikalavimus, bet Klientas dėl asmeninių priežasčių atsisako jį pirkti po šios sutarties sudarymo, Klientui grąžinama pradinio įnašo suma, išskaičiavus 5 proc. viso sandorio vertės baudą.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Rekvizitai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

5.6. Pirkėjo, užsakytos prekės, bus pristatomos pardavėjo ofise, adresu Veiverių g. 32-15 LT-46211, Kaunas. Prekės bus perduotos pasirašant prekių priėmimo perdavimo aktą, vienas egzempliorius lieka Pirkėjui, kitas Pardavėjui. Nuosavybės teisė į investicinį auksą Klientui pereina nuo Investicinio aukso Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento. Investicinio aukso atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Klientui nuo nuosavybės teisės į investicinį auksą perėjimo momento.

5.7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti, prekės nebus perduodamos.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.InfoTOP.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.InfoTOP.lt elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės „www.InfoTOP.lt“ teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo politikoje“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pardavėjo ofise nurodytu adresu.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos www.InfoTOP.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Aukso luitams, auksinėms monetoms yra taikomas nulinis PVM tarifas (0,00%).

8.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1. Apmokėjimas pavedimu. Pasirinkus šį mokėjimo metodą Jums bus nurodytas sąskaitos numeris. Atsiskaitydamas šiuo apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekės iš saugyklos yra pristatomos per tą pačią darbo dieną nuo užsakymo apmokėjimo ir patvirtinimo. Pastaba: šis terminas galioja tik jei prekės statusas yra "prekė saugykloje".

9.2. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo saugykloje nėra reikiamų prekių, (prekės statusas "išankstinis užsakymas"), o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei saugykloje reikiamos prekės kiekio nėra - jos pristatymas vyksta nuo 7 iki 20 darbo dienų, nuo prekės apmokėjimo momento.

9.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:

9.3.1. Pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).

9.3.2. Kitų panašių priežasčių, vadovaujantis protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.

9.4. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntos turinys neatitinka užsakymo turinio, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.InfoTOP.lt elektroninėje parduotuvėje.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.InfoTOP.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei www.InfoTOP.lt elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje skyriuje „Rekvizitai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuviškų svetainių ir įmonių katalogas TOP.Norim.LT
Kiti sistemos Norim.LT™ projektai

Prekybos centras internete - InfoTop.LT © 2021