Svetainės naudojimo taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE TAISYKLĖS / SUTARTIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Norim LT, juridinio asmens kodas 304139420 buveinės adresas Sporto g. 8 Krekenava LT38308 (toliau – "Įmonė"), paslaugų teikimo interneto svetainėje (toliau vadinama "Interneto Svetainė") taisyklės (toliau – "Taisyklės") reglamentuoja Įmonės Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką. 
 2. Prieš pradėdami naudotis Interneto Svetaine ir joje Įmonės teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi Įmonės Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.
 3. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
 4. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

II. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

 

 1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Įmonė Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti prekių ir paslaugų neteikia ir neparduoda, t.y. Įmonė nėra šių prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas. Prekės pardavėjas (paslaugos teikėjas) yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos.

 2. Atstovavimas. Įmonė veikia kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo atstovas atstovavimo sutarčių pagrindu ir visas sutartis su trečiaisiais asmenimis sudaro atstovaujamojo vardu ir sąskaita.

 3. Sutarties objektas. Vadovaudamasi šio Susitarimo sąlygomis, Įmonė įsipareigoja už tam tikrą mokestį teikti Pirkėjui paslaugas iš sąrašo, kuris pateikiamas interneto svetainėje, o pirkėjas įsipareigoja priimti šias paslaugas ir už jas sumokėti. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šio Susitarimo dalis.

 4. Sutarties formaVisos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Įmonė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

 5. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka Taisyklių 9 punkte nurodytus veiksmus ir avansu sumoka Įmonei prekės (paslaugos) kainą. Įmonei gavus mokėjimą, pirkėjui šio nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

 6. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį1. Interneto Svetainėje išsirinkti pasiūlymą; 2. Pirkėjas privalo perskaityti ir išsamiai susipažinti su Interneto Svetainėje pateikta informacija apie konkretų pasiūlymą; 3. Jeigu pirkėjas, susipažinęs su šia informacija, ketina sudaryti sutartį, jis turi Interneto Svetainėje, išsirinkto pasiūlymo puslapyje paspausti nuorodą "Į krepšelį”; 4. Tuomet pirkėjas turi perskaityti šias taisykles. 5. Pasirinkti mokėjimo būdą ir atlikti mokėjimą už pasirinktą prekę (es) ar paslaugą (as) avansu.

 7. Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Įmonė per nustatytą laiką gauna apmokėjimą. 

 8. Informacijos suteikimas. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios prekės ar paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), daikto ar paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, daikto pristatymo kainą ir tvarką (jeigu daiktas bus pristatomas), mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus, pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją (paslaugos teikėją) su prašymu suteikti papildomą informaciją. 
 9. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Įmonės, arba Įmonės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.
 10. Klaidų taisymas. Pirkėjas, pastebėjęs Įmonei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Įmonei el. paštu reklama@Norim.lt arba telefonu +370 643 66066 darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 17:00 val. imtinai. Informacija apie klaidos ištaisymą Jums bus suteikta Jūsų nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).
 11. Duomenų naudojimo tikslas. Įmonei Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie pirkėją yra naudojami tik sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis rinkodaros tikslais Įmonė turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.
 12. Prekių bei paslaugų kokybė. Įmonė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ir paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas.
 13. Teisė atsisakyti sutarties. Remiantis galiojančiais teisės aktais pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ar paslaugos teikėjui per penkias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas) ar sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos). Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Daiktų pirkimo - pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. 
 14. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 15. Jei Infotop.lt el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri ir nekontroliuoja.
 16. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.
 2. Įmonė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 patvirtintomis „Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklėmis", bei kitais galiojančiais teisės aktais.

Šios taisyklės galioja visose, reklamos ir informacijos sistemos Norim LT™ svetainėse.

Lietuviškų svetainių ir įmonių katalogas TOP.Norim.LT
Kiti sistemos Norim.LT™ projektai

Prekybos centras internete - InfoTop.LT © 2021